Saura logo

Psykologipalvelut · Lahti

Psykologipalvelut

Tarjoan psykologipalveluita lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Lahdessa. Palveluihin kuuluvat myös vanhempien ohjauskäynnit.

Psykologiset arvioinnit ja tutkimukset

Psykologiset arvioinnit ja tutkimukset

Mikäli lapsen tai nuoren kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyvät asiat huolestuttavat, voidaan psykologin tekemillä arvioinneilla saada tarkempi kuva asiakkaan kokonaistilanteesta. Tutkimuksissa voidaan kartoittaa esimerkiksi tiedonkäsittelyn valmiuksia, kuten kielellisiä taitoja, hahmottamista, muistia ja oppimista, sekä neuropsykiatrisia haasteita (mm. ADHD, ADD, autismin kirjo). Teen myös suppeita tunne-elämän arviointeja. Tutkimusmenetelmiä ovat mm. haastattelut, erilaiset kyselylomakkeet, standardoidut psykologiset testit ja tarvittaessa havainnointi asiakkaan toimintaympäristössä. Menetelmät valitaan asiakkaan tilanteen mukaan. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä tärkeämpää on yhteistyö lähiaikuisten kanssa. Lähiaikuisten näkemykset ja havainnot ovat arvokkaita lapsen tilanteen hahmottamisessa.

Tutkimusten tarkoituksena on lisätä ymmärrystä asiakkaan tilanteesta, jolloin asiakkaan haasteet voidaan huomioida arjen toimintaympäristöissä aiempaa paremmin. Tärkeää on myös vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen. Tutkimuksista laaditaan lopuksi psykologin yhteenveto tai lausunto, jossa voidaan ottaa kantaa myös esimerkiksi mahdollisiin kuntoutuksiin tai tukitoimiin päiväkoti- ja kouluympäristössä. Psykologi ei kuitenkaan tee varsinaisia diagnooseja. Tarvittaessa psykologi voi tehdä ohjauksen lääkärille diagnostiikkaa varten.

Psykologin tukikeskustelukäynnit

Keskusteluhoito on terapeuttinen prosessi, jossa psykologi tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön, jossa asiakas voi puhua avoimesti ja rehellisesti mieltään painavista asioista, tunteistaan ja huolistaan. Tavoitteena on jäsentää tilannetta ja auttaa asiakasta sekä läheisiä ymmärtämään häntä paremmin, käsittelemään vaikeita tunteita ja ajatuksia sekä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä myös lähiaikuisten ohjaaminen sekä ymmärryksen vahvistaminen on keskeistä. Työskentelyn apuna voidaan käyttää erilaisia tehtäviä ja työskentelykortteja.

Psykologin keskustelutuki voi auttaa asiakasta monilla eri elämänalueilla, kuten mielenterveyden tukemisessa (esim. mielialaoireet, ahdistuneisuus, pelot), ihmissuhteissa (esim. kaveri- ja sisarussuhteet), stressin hallinnassa ja itsetuntemuksen lisäämisessä. Tuki voi olla lyhytkestoista tai hieman pidempään kestävää, riippuen asiakkaan tarpeista. Keskustelukäynnit ovat luottamuksellisia. Huomaathan, että en tarjoa Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Psykologipalvelut Lahdessa

Hinnasto

  • Psykologin perustutkimus 790 €

    Lapsen tai nuoren kehitystasoarviointi tai oppimisvaikeustutkimus. Tutkimuksessa kartoitetaan lapsen kielelliset ja visuaaliset päättelytaidot, työmuisti sekä tiedonkäsittelynopeus. Lisäksi voidaan arvioida erityisiä oppimisvaikeuksia esim. luki-vaikeus. Tutkimukset sisältävät vanhempien haastattelun, 2-4 yksilökäyntiä, palautekeskustelun sekä kirjallisen lausunnon. Tarvittaessa psykologi voi antaa palautteen myös päiväkoti- tai koulupalaverissa (lisäveloitus 120€ Lahti ja lähialueet).

  • Psykologin laaja tutkimus 980 €

    Perustutkimuksen lisäksi kartoitetaan lapsen mahdollisia neuropsykiatrisia haasteita (esim. keskittymisvaikeudet, autismin kirjon piirteet) ja/tai tehdään suppea sosioemotionaalinen (mm. mielialaoireet, tunnesäätelytaidot, minäkuva) kartoitus. Tutkimukset sisältävät vanhempien haastattelun, 4-6 yksilökäyntiä, palautekeskustelun sekä kirjallisen lausunnon. Tarvittaessa psykologi voi antaa palautteen myös päiväkoti- tai koulupalaverissa (lisäveloitus 120€ Lahti ja lähialueet).

  • Psykologin tukikeskustelukäynti 95 €/45 min
  • Alkukartoitus puhelimitse 45 €/30 min

Ota yhteyttä

Saura psykologipalvelut tarjoaa psykologin asiantuntemusta erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Lahdessa.